MR / GMR

Aan elke school is een Medezeggenschapsraad (M.R.) verbonden. Dit inspraakorgaan heeft als doel de verschillende bij de school betrokken partijen (ouder en team) medezeggenschap te geven. In de M.R. wordt meegedacht, meegepraat en meebeslist over verschillende facetten binnen de school, zoals de inzet van formatie en middelen, sollicitatieprocedures en identiteit. Conform de Wet Medezeggenschap heeft de M.R. advies- of instemmingsrecht.

Men is samen verantwoordelijk voor een goed functionerende basisschool, waarin ieder tot zijn recht komt. De M.R. bestaat uit evenveel leerkrachten als ouders en functioneert zelfstandig. Het aantal M.R.- leden is afhankelijk van de grootte van de school. Een M.R.- lid wordt in principe gekozen voor een zittingstermijn van 3 jaar. Ieder M.R.- lid wordt geacht de grondslag en de doelstellingen van de school te respecteren. De M.R. heeft ook een vertegenwoordiging in de G.M.R. (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). De G.M.R. is een overkoepelende Medezeggenschapsraad van het bestuur van IRIS. Een bestuur, dat meer dan één school bestuurt, is verplicht om een G.M.R. op te richten. Net als bij de M.R. bestaat een G.M.R. voor de helft uit een personeelsgeleding en voor de andere helft uit een oudergeleding. Beide geledingen worden in principe samengesteld uit vertegenwoordigers van de M.R - en van de bij dat bestuur aangesloten scholen. De M.R. houdt u door middel van het Zaaiertje op de hoogte van wat er in de afgelopen periode door de raad is gedaan. Zij heeft tevens een eigen plek op de website van onze school.