De kracht van klein

Op de Zaaier willen we, daar waar mogelijk, niet alleen differentiëren naar ‘aanleg’, ‘tempo’ en ‘niveau’ maar zo mogelijk ook naar ‘competentie’ en ‘onafhankelijkheid’. Op deze manier hopen we het ‘leren’ van ieder kind te optimaliseren.

De Zaaier’ is een school waar:

  • gewerkt wordt vanuit een Christelijke identiteit die niet alleen in theoretische zin zichtbaar is, maar ook tot uiting komt in de omgang met kinderen, ouders en collega’s;
  • het kind als uniek persoon centraal staat;
  • veiligheid, regelmaat en geborgenheid voor kinderen aanwezig is;
  • kinderen begeleid worden naar een grote mate van zelfstandigheid en sociale redzaamheid;
  • de leerkrachten een hoog verwachtingsniveau van de kinderen hebben;
  • aan ‘zorgleerlingen’ onderwijs en zorg op maat wordt geboden;
  • de recente onderwijsontwikkelingen gevolgd worden en zo goed mogelijk worden ingepast in het onderwijssysteem.

Op een school staat het onderwijzen centraal, maar dat neemt niet weg dat het opvoedkundig karakter van een school van grote invloed is op de ontwikkeling van uw kind. Daarom vinden wij het belangrijk dat we regelmatig contact met u hebben, vooral als blijkt dat school- en huisverwachtingen van elkaar afwijken. Wij streven dan ook naar een goede relatie met de ouders, met de kinderen en met elkaar, omdat er dan een sfeer van warmte en vertrouwen ontstaat waarbinnen uw kind zich veilig kan voelen en zich verder kan ontwikkelen. Tevens willen we een school zijn waar ‘sfeer’ en ‘samen school zijn’ zich met name manifesteren bij gezamenlijke activiteiten zoals bv. excursies, projecten, sinterklaas, kerst, pasen enz. Een school met een lage drempel voor ouders. Kortom, de hulp van ouders bij schoolse- en buitenschoolse activiteiten wordt door ons enorm gewaardeerd en is dan ook van harte welkom.